Motto: VEŠKERÉ UČENÍ MÁ BÝT PRO DĚTI HROU A SPORTEM
Přihlášení
Čestné prohlášení

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění si stáhnete zde.

Změna e-mailové adresy

Pro e-mailovou komunikaci používejte prosím adresu: mshegerova@gmail.com

 

Reditelka

Schůzka pro rodiče

Vážení rodiče,

dne 27.8.2020 v 16 hodin se koná informativní schůzka pro rodiče s novou paní ředitelkou a novými učitelkami.

Prosím o účast.

S pozdravem Jeřábková J.

UPOZORNĚNÍ

Vážení rodiče,

usnesením Zastupitelstva města Poličky ze dne 7. května 2020 dochází ke dni 1.9.2020 ke sloučení Mateřské školy Polička, Hegerova 427 s příspěvkovou organizací Mateřskou školou Luční Polička.

K tomuto datu se převádí všechna práva, pohledávky a závazky na přejímající organizaci:

Mateřská škola Luční Polička, se sídlem Luční 394, Polička IČO 75007983

s jednající ředitelkou Lenkou Červenou, DiS

Jitka Jeřábková

VÝLET

Vážení rodiče,

dne 17.6.2020 se uskuteční projektový den mimo školu to zn. pojedeme na výlet hrad SVOJANOV. Své děti přihlaste telefonicky, nejpozději do 16.6.2020.

Odjezd bude v 8.30. od TESCA na oběd se vrátíme.

S sebou dejte dětem batůžek a do něj malou svačinku a pití, pohodlně je oblečte. 

 

Výsledky zápisu do MŠ

Vážení rodiče,

 v příloze najdete rozhodnutí o přijímání dětí do MŠ pro školní rok 2020/21. Rozhodnutí o nepřijetí budou k vyzvednutí v pátek 29.5.2020 od 8 do 13 hodin.

Schůzka zákonných zástupců nově přijatých dětí se bude konat ve čtvrtek 4.6.2020 v 16 hodin v MŠ.

Rozhodnutí o přijetí.

Informace pro rodiče k znovuotevření MŠ

 1. Na základě usnesení Rady města Poličky ze dne 11.5.2020 bude obnoven provoz naší MŠ v pondělí 25.5.2020.
 2. Pro zajištění stravy dětí je nutné je nahlásit telefonicky do 20.5.2020, na číslo 774 410 444. Pokud dítě nebude nahlášeno nebude do MŠ přijato.
 3. Před prvním vstupem dítěte do MŠ jsou rodiče povinni vyplnit čestné prohlášení o neexistujících příznacích COVID-19 /zvýšená teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti, čichu, začervenalé ruce, dušnost apod./ a o seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených MZ – viz příloha. Bez podepsaného čestného prohlášení nebude dítě přijato do MŠ.
 4. Při cestě do školy a ze školy se na děti a jejich doprovod vztahují obecná pravidla stanovená krizovými opatřeními – zakrytí úst a nosu, dodržování odstupu 2m.
 5. Před budovou školy se musí minimalizovat velké shromažďování osob, musí se dodržovat 2m odstupy, pro všechny osoby pohybující před školou platí nosit roušku. Minimalizovat shromažďování osob platí i v prostorách školy, tzn.,že rodiče se ohlásí videotelefonem a budou do budovy vpouštěni po dvou osobách / 2 rodiče a jejich děti/.
 6. Po příchodu do MŠ se děti převléknou, roušku si uschovají do uzavíratelného a podepsaného sáčku. Před vstupem do třídy si umyjí ruce / teplou vodou a mýdlem/ a rodič jim podá připravený jednorázový ručník, který po otření vhodí do odpadkového koše.Ve třídě bude dětem změřena teplota. Pokud dítě teplotu bude mít, nebude do školy přijato.
 7. Stravování dětí bude zajištěno v běžném režimu, pouze nebude vydávána strava do jídlonosičů nebo strava z domova / pouze v případě dietních opatření/.
 8. Aktivity dětí budou v průběhu dne co nejvíce organizovány venku tj. na školní zahradě, proto rodiče zabezpečí dostatek oblečení.
 9. Pokud budou u dítěte v průběhu dne vykazovány příznaky nemoci, bude dítě izolováno a zákonný zástupce si neodkladně dítě vyzvedne ze školy a vše bude nahlášeno na příslušnou hygienickou stanici.
 10. U dětí, které trpí alergií je nutné donést písemné potvrzení od lékaře, že je dítě léčeno alergologem a v období, které lékař specifikuje ve zprávě, jako projev rýmy a kašle alergického původu.
 11. V době krizových opatření je zákaz nošení hraček z domova a ranních snídaní.
 12. Připravte děti na ztížené podmínky, naučte je správně umývat ruce, smrkat, používat toaletní papír po stolici.
 13. Znovuotevřením MŠ zaniká nárok pro rodiče na ošetřovné.
 14. Žádáme rodiče, aby tato opatření respektovali, chráníte nejen Vaše dětí, ale také nás pedagogické a provozní pracovníky.

Těšíme se na Vás

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění si stáhnete zde.

Úplata za předškolní vzdělávání v době přerušení provozu upravuje § 6 odst.5 vyhl. č. 14/2005 Sb.

„Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 a 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.“

Výše úplaty pro měsíc březen činí 14,- Kč na den,

za měsíc duben 15,- Kč za den.

Přeplatek zůstane na účtu a bude vyrovnán v dalším období.