Přihlášení
Zápis dětí do MŠ
Vážení rodiče, zápis dětí do MŠ na šk. rok 2022/23 proběhl ve dnech 2. – 16. 5. 2022.
Výsledky jsou zveřejněny na dveřích naší školy a v aktualitách zde na webových stránkách.
Čestné prohlášení

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění si stáhnete zde.

Kontaktní údaje

Pro e-mailovou komunikaci používejte prosím adresu: mslucni427@seznam.cz

Telefon: +420 774 477 789

PLATBY V MŠ

Stravné se vybírá zálohově, bezhotovostně vždy k 15. každého měsíce.

Výše stravného na den a dítě činí 38,- Kč a u dětí s odloženou školní docházkou 40,- Kč.

Při vědomé absenci mají zákonní zástupci možnost dítě předem odhlásit z MŠ a stravování, v případě nenadálé nemoci si mohou první den nemoci odnést oběd domů ve vlastních nádobách.

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena 300,- Kč na měsíc a dítě a vybírá se bezhotovostně na účet školy.

Pokud nejsou uhrazeny platby k poslednímu kalendářnímu dni, není dítě další měsíc přijato do MŠ.

Nejsou-li dále platby uhrazeny, může ředitelka školy po předchozím písemném upozornění (dle § 35, odst.1, písm. d), školského zákona), dítě z předškolního vzdělávání vyloučit.