Přihlášení
Zápis dětí do MŠ
Vážení rodiče, zápis dětí do MŠ na šk. rok 2022/23 proběhl ve dnech 2. – 16. 5. 2022.
Výsledky jsou zveřejněny na dveřích naší školy a v aktualitách zde na webových stránkách.
Čestné prohlášení

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění si stáhnete zde.

Kontaktní údaje

Pro e-mailovou komunikaci používejte prosím adresu: mslucni427@seznam.cz

Telefon: +420 774 477 789

MŠ Hegerova

Informace ke stravování od září 2022

Platba na měsíc září 

Proveďte platebním příkazem ke dni 25. 8. 2022 od dětí, které mají přidělen variabilní symbol.

Platba na měsíc září pro nové děti, zaplatí stravné i školné v hotovosti a to ve dnech:

ÚTERÝ 30. 8. 2022 od 6.30 hod. do 9.30 hod.

STŘEDA 31. 8. 2022 od 6.30 hod. do 9.30 hod.

 

Stravné od 1. 9. 2022

Při celodenní pobytu se děti stravují 3x denně + celodenní pitný režim.

Placení stravného a úplaty za předškolní vzdělávání upřednostňujeme bezhotovostním způsobem, převodem na účet mateřské školy trvalým platebním příkazem, nejpozději ke dni 25. předešlého měsíce. Číslo účtu najdete na přihlášce ke stravování.

Vyúčtování za odhlášky probíhá pololetně v měsících lednu a červnu převodem přeplatků zpět na Váš účet. Změnu čísla účtu prosíme vždy nahlásit vedoucímu stravování!

Variabilní symbol bude novým strávníkům přiřazen při platbě v hotovosti na měsíc září.

Od 1. 9. 2022 dochází ke zvýšení stravného z důvodu navyšování cen potravin

Úplata za stravování od 1. 9. 2022 činí:

Děti 3-6 let:

Pitný režim: 4,-

Přesnídávka: 9,-

Oběd: 21,-

Svačina: 9,-

Celkem: 43,- na den 

Na celý měsíc 903,- + 300,- školné = 1203,-

 

Děti 7-10 let odložená školní docházka:

Pitný režim: 4,-

Přesnídávka: 9,-

Oběd: 24,-

Svačina: 9,-

Celkem: 46,- na den

Na celý měsíc 966,-

 

 

ÚPLATU ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NEPLATÍ:

Mateřské školy zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytují
bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého
roku věku.

Děti předškolní a děti s odkladem školní docházky tedy školné neplatí.
Viz. Směrnice ke stanovení měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání (dokumenty)

Informace ze schůzky rodičů

TELEFONNÍ ČÍSLA:

TŘÍDA: 774 477 789

KUCHYŇ: 774 490 515

ŘEDITELKA: 774 725 520

PROVOZ NA TŘÍDĚ: od 6.30 DO 16.30

 

 • Od Září s dětmi na třídě budou pracovat paní učitelky Věra Martinů a Kateřina Myšková.
 • Škola se v 16.30 uzavírá, zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba jsou povinni vyzvednout dítě nejpozději v 16.15 a opustit areál školy, aby mohla být MŠ v 16.30 uzavřena (viz Školní řád).
 • Prosíme rodiče dětí, které chodí domů po obědě, aby opustili budovu MŠ do 12:30 hod. – klidový režim dětí.
 • Ranní předávání dětí na třídě pedagogům je nutností, příchod do 8.00 hod., nejpozději 8.15 hod, aby jste opustily školku nejdéle v 8.30 hod – přístupnost čipů, přesnídávka dětí.
 • Prosíme o důkladné pročtení školního řádu, který najdete na webových stránkách školy nebo v šatně.
 • Místa v šatně není mnoho, proto pravidelně kontrolujte, co má Vaše ratolest v přihrádce – náhradní oblečení, vhodné oblečení na zahradu – řádně označené.

 

INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

Od září je stravu možné odhlásit vždy den předem do 13.00 hod.

Totéž platí pro přihlášení dítěte k docházce do MŠ po dlouhodobé absenci nejpozději jeden pracovní den předem do 13.00 hod. Osobně, telefonicky nebo SMS do školky.

Pokud zákonní zástupci dítěti stravu neodhlásí v určené době, mohou si pouze v první den nepřítomnosti dítěte stravu vyzvednout v době od 10.30 – 12.00 hod do vlastních nádob, které v případě potřeby odevzdají již ráno na třídě, případně v kuchyni.

Pokud nebude jídlo vyzvednuto, neskladuje se, je z hygienických důvodů zlikvidováno a zákonní zástupci jsou povinni tuto stravu zaplatit.

V termínu 30. 8. – 31. 8. 2022 od 6.30 do 9.30. se bude platit stravné a školné na měsíc ZÁŘÍ a to v hotovosti. Na další měsíc je možné si domluvit bezhotovostní platbu. Bez variabilního symbolu není možné platbu provést. Variabilní symbol bude každému novému strávníkovi přiřazen individuálně.

 

Nově příchozí: Přihlášku ke stravování obdržíte při první platbě. Zároveň Vám proti podpisu a po zaplacení zálohy předáme čipy. Prosíme do mailu (cervena@ms-lucni.cz) napsat počet čipů a jména osob, pro které čipy budou.

 

Prevence šíření infekčních onemocnění

Zákonní zástupci mohou předávat děti do mateřské školy pouze tehdy, pokud jsou zdravé a nemají žádné příznaky nemoci či infekce (viz Školní řád). Prosíme o ohleduplnost k ostatním dětem.

 

 

Jsme tu vždy pro Vás a Vaše děti, neváhejte se nás na cokoliv zeptat, se vším Vám rádi pomůžeme.

Informace z nástěnky

Opouštění budovy v době klidového režimu

Prosíme rodiče dětí, které chodí domů po obědě, aby opouštěli školku do 12:30 hod.
klidový režim dětí, přístupnost čipů

Děkujeme za pochopení

 

Telefonní číslo do školky

774 477 789

Co potřebuje Vaše dítě ve školce

Vážení rodiče, prosíme Vás o přinesení oblečení vhodného k pobytu dětí na školní zahradě. Děkujeme

 • Pevnou obuv na přezutí do třídy
 • Vhodné pohodlné oblečení na převlečení do třídy (holčičky legíny, kluci tepláky)
 • Na spaní pyžamko
 • Náhradní oblečení do třídy v případě nehody jako je polití apod.
 • Plastový hrneček
 • Pro holčičky hřeben na česání
 • Oblečení na zahradu – teplákovou soupravu (tepláky/kraťasy, mikinu, vhodnou pevnou obuv – oblečení, které mohou ušpinit)
 • Pohodlné oblečení a obuv na vycházky (na běhání a volný pohyb)
 • V případě deště gumáky a pláštěnku
 • Pokrývku hlavy dle počasí (klobouk/kšiltovka/čepice)

Třídní vzdělávání měsíc Červen 2022

Hurá, léto je tu

Děti mají svátek
Za zvířátky do zoo
Moje město Polička
S hudbou jde vše lépe
Loučíme se s kamarády

Obsah vzdělávání:

– Povídání o vývoji člověka, o tom jak rosteme

– Planeta země – vzhled, rozdělení na kontinenty – děti z celého světa mají svátek

– Každý jsem jedinečný – rozdíly mezi námi

– Divoká zvířata, africká zvířata – jaká najdeme v ZOO

– K čemu slouží Zoologická zahrada, sdělování vlastních zkušeností

– Seznamování s naším městem, vycházky na náměstí, poznávání budov (radnice, městský úřad, banka, pošta, městská policie, ZŠ T.G.M., autobusové a vlakové nádraží, mlýn…)

– Poznávání základních symbolů v hudbě , hudební noty a houslový klíč. (Světový den hudby 21. 6.)

– Vnímání odlišností v hudbě – poslech všech žánrů hudby, hledání odlišností (tempo, rytmus, intenzita)

– Zpěv písní, které jsme se naučili v tomto školním roce, zpěv lidových písní, využití hudebních nástrojů

– Loučení s dětmi a paní učitelkou, čekají nás letní prázdniny – povídání o bezpečnosti, o prožitém roce

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu „Od Neználka k Všeználkovi“, vypracovaného v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání.

Dlouhodobé cíle:

 • Zajišťovat bezpečnost dětí, jejich zdravý fyzický a psychický vývoj
 • Vytvářet příznivé sociální klima, prostředí jistoty a důvěry, kam dítě chodí rádo, kde se učitelky a děti stávají partnery
 • Rozvíjet osobnost dětí a napomáhat jim v chápání okolního světa, učit je žít ve společnosti ostatních, samostatnosti, kooperaci, odpovědnosti za svá rozhodnutí
 • Individualizovat vzdělávání
 • Poskytovat logopedickou prevenci
 • Řádně připravovat děti na vstup do základní školy
 • Rozvíjet a stále zdokonalovat činnost v oblasti spolupráce s rodinou a veřejností

Cíle vzdělávání:

 • Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání
  (Co se tím, co právě děláme, děti učí, jak se rozvíjejí?)
 • Osvojení základů hodnot, na nichž j založena naše společnost
  (S jakou morální hodnotou se právě setkávají?)
 • Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí
  (Jaký prostor mají děti pro samostatnost, svobodu, sebevědomí, mají možnost ovlivnit chod věcí, které se právě dějí?)

Naplňování cílů a záměrů předškolního vzdělávání směřuje k utváření základů klíčových kompetencí:

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Sociální a personální kompetence
 • Činnostní a občanské kompetence

Obsah předškolního vzdělávání je strukturován do pěti oblastí:

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět